Vedtekter

Vedtekter for Norsk Mediehistorisk Forening

Vedtatt på årsmøte 9. juni 1998, revidert på årsmøte 10. februar 2016

1. Foreningens navn:
Foreningens navn er fra 2016 Norsk Mediehistorisk Forening.
Foreningen er en videreføring og reorganisering av Stiftelsen Pressehistorisk arkiv (opprettet i 1975, foreningen Pressearkivets Venner (opprettet i 1993) og Norsk Pressehistorisk Forening (opprettet i 1998).

2. Formål
Foreningens formål er å

 • arbeide for at mediebedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner overlater materiale av mediehistorisk interesse til Pressehistorisk Arkiv (P.h.A) i Riksarkivet og/eller til andre regionale arkiver og institusjoner.
 • støtte og stimulere til mediehistorisk forskning og undervisning (stipender, årbok o.l.)
 • arbeide for at alle journalistiske medier tar vare på sin historie
 • assistere med istandsettelse og ordning av innsendt materiale og arbeide for å gjøre P.h.A tilgjengelig og brukervennlig for medieforskere og andre interessenter.
 • drive opplysnings- og møtevirksomhet om og for mediehistorisk forskning.

3. Medlemmer
Som medlemmer opptas:

 • aviser og byråer
 • blad og tidsskrifter
 • elektroniske medier som fjernsyn, radio og internett
 • forsknings- og arkivinstitusjoner
 • enkeltpersoner

4. Ledelse
Foreningen ledes av et styre på syv medlemmer. Styret kan gjenvelges. Ved stemmelikhet har styrets leder to stemmer. Styret bør være bredt sammensatt. Riksarkivet inviteres til å utpeke ett av styrets medlemmer.

5. Årsmøte
Ordinært årsmøte skal innkalles med tre ukers varsel. Det skal avholdes hvert år innen 15. mars.
Årsmøtet behandler:

 • Valg av møteleder og referent
 • Styrets årsberetning
 • Styrets regnskap
 • Forslag om eventuell kontingentendring
 • Eventuelle forslag til vedtektsendringer

Valg av:

 • foreningens leder og nestleder for ett år
 • valg av fire styremedlemmer (i tillegg til Riksarkivets representant) for ett år
 • revisor
 • valgkomitè på tre medlemmer

6. Økonomi
Foreningens drift baseres på årlige kontingenter (bedriftskontingent og personkontingent) og gaver.

7. Vedtektsendringer
Forslag til endringer av vedtektene må være innsendt til styret minst fire uker før årsmøtet. Styret skal sende slike forslag med innkalling til årsmøte til foreningens medlemmer.
Forslag til vedtektsendringer behandles på årsmøtet og krever 2/3 stemmeflertall blant de fremmøtte for å bli vedtatt.

8. Oppløsning
Foreningen kan besluttes oppløst på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter at forslag om dette har vært sendt medlemmene fire uker før møtet. Beslutning om oppløsningen krever at minst halvparten av medlemmene er representert på vedkommende møte og at det blant disse oppnås 2/3 flertall. Eventuelle overskytende midler overføres til Norsk Presseforbund.